header-billede

Johannes Linhard og Ove Bøje Prisen

Bedømmelses udvalget til Johannes Lindhard og Ove Bøje priserne:

Udvalget består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF repræsentant og formanden for det videnskabelige udvalg for den kommende DIMS/FFI årskongres

DSSF´s og DIMS´s bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område.

Formanden for udvalget udpeges af i fællesskab af DSSF og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges.

Deadline for indstilling af en kandidat er 1. september hvert år og sendes til:

mail@sportsmedicin.dk 


Johannes Linhard Prisen

Baggrund:
Johannes Linhard var læge uddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Linhard’s livlange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Linhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som ekseptionelle i dag. Linhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Linhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Linhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1948 udtalte August Krogh: ”Linhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Linhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

Formål:
Johannes Linhard prisen uddeles hvert andet år gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen:
Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.

Uddeling:
Prisen er på 10.000 d.kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og FFI fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Ove Bøje Prisen

Baggrund:
Ove Bøje var læge med speciale i fysiurgi og en af de første – hvis ikke den første - som bedrev klinisk idrætsmedicin på mere systematisk vis, og dette med en god forskningsfaglig baggrund. Han var efter sin lægeuddannelse ansat 1931-33 på Gymnastikteoretisk Laboratorium og Zoo-Fysiologisk Laboratorium hvor skrev sin doktor disputats om blodsukkerregulation under idræt (”Der Blutzucker während und nach körperlicher Arbeit”)(1935). Han bidrog derefter med flere betydelige bog udgivelser: Idrætsmedicin (1942), Idrætsteori (1945), Lærebog i Fysiurgi (1958), Rationel træning (1959). Han blev ved siden af sin hospitalsuddannelse ansat som læge i Dansk Idrætsforbunds Lægeværelse i 1943 og var fra 1949-1953 Cheflæge for Dansk Idrætsforbund. Han arbejdede som Overlæge ved Rigshospitalets Fysiurgiske afdeling fra 1953-1974, var dels lektor i Idrætsfysiologi ved Københavns Universitet (KU) i perioden 1943-1953, ligesom han i 1964 blev Professor i Fysiurgi ved KU som han bestred frem til pensionering i 1974. Ove Bøje var således en klinisk pioner indenfor idrætsmedicin, og illustrerede på smukkeste vis den forskningsmæssige forbindelse mellem naturvidenskab (cand scient’er) og sundhedsvidenskab (cand med’er) som traditionelt har været et dansk kendemærke gennem historien.

Formål:
Ove Bøje prisen uddeles hvert andet år og gives til en som gennem sit virke indenfor forskning, klinik eller undervisning har bidraget væsentligt til at fremme og højne niveauet indenfor klinisk idrætsmedicin.

Kandidater til prisen:  
Der kan være tale om en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer.

Uddeling:
Prisen er på 10.000 d.kr. og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år til DIMS og DSSF fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Bedømmelses udvalget:

Består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF repræsentant og formanden for det videnskabelige udvalg.
DSSF´s og DIMS´s bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område.
Formanden for udvalget udpeges af i fællesskab af FFI og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.
Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges.