colourbox13228474

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DIMS har siden 2003 indført og administreret en diplomordning, som skulle tjene til at sikre en fortsat efteruddannelse.

Grundelementet i denne ordning var basal undervisning i idrætsmedicin i to trin, Trin 1 og Trin 2 samt et pointsystem for efteruddannelse for at kunne recertificere hvert 5. år.

For at opnå betegnelsen ”Diplomlæge i Idrætsmedicin” for en 5-årig periode skulle man gennemgå de to Trin 1+2, som hver gav 40 point samt yderligere samle 20 tillægspoints fra en pulje af idrætsrelaterede emner eller arrangementer, i alt 100 CME-point (Continuing Medical Education).

I 2008 indførtes en frivillig eksamen i idrætsmedicin, som gav mulighed for at betegne sig som ”Eksamineret diplomlæge i Idrætsmedicin”. Forudsætningen for at indstille sig til eksamen var gennemgået Trin 1+2.

Pensum for både Trin 1+2 og eksamen blev: Peter Brukner & Karim Khan’s ”Clinical Sports Medicine”.                                                           

I 2013 blev eksamen gjort obligatorisk, og samtidig indførtes der imellem Trin 1 og Trin 2 en logbog for et fokuseret ophold af en uges varighed på en idrætsklinik eller en idrætsmedicinsk afdeling.

Og i 2020 …
Imidlertid har det vist sig, at de fokuserede ophold havde en tendens til at sammenklumpe sig såvel tidsmæssigt som geografisk, og man har tilladt, at det fokuserede ophold ikke nødvendigvis skal placeres mellem de to trin, men endog kan gennemgås efter eksamen (selvom det det nok vil give eksaminanden en fordel ikke at udsætte det).

I erkendelse af at eksamen og logbog tilsammen giver stor sikkerhed for en dækkende idrætsmedicinsk viden og praktisk kunnen, bliver pointsystemet nu i 2020 afskaffet som krav for at opnå diplom. Man skal således ikke skaffe sig 20 tillægspoint mere.

DIMS har indgået en aftale med DBU om, at klublæger tilknyttet et superligahold bør være eksaminerede idrætslæger.

Recertificering
Efter 5 års forløb udløber diplomet, hvis det ikke bliver fornyet, dog med en margin på 6 måneder. Dette gælder alle diplomer, hvad enten indehaveren er eksamineret diplomlæge eller ej.

For at bibeholde diplomstatus skal man indenfor en femårig periode samle 50 CME-point.

Ansøgeren kan også indstille sig til eksamen. I så fald kræves dog ikke Trin 1+2 eller fokuseret ophold/logbog. Hvis bestået kan ansøgeren betegne sig ”Eksamineret Diplomlæge i Idrætsmedicin”.

DIMS kan som service varsle om udløb af diplom, men er ikke forpligtet til det.

Om gyldige CME-point, se ansøgningsskema for diplomfornyelse. Aktiviteter, som ikke er nævnt, kan vurderes enkeltvis af DIMS´ Uddannelsesudvalg og Diplomudvalg.

Der kan søges om dispensation til at få et ekstra år til at optjene CME-point, hvis man ikke har haft mulighed for at optjene point pga. manglende kongres- og kursusafholdelse i forbindelse med Covid-19-nedlukning i 2020/21.

Mistet diplomstatus 1-5 år siden
Diplomlægen må selv holde øje med udløbsdatoen for diplomet, Diplomudvalget har hidtil ydet den service at sende en advis, men kan ikke påtage sig at love det fremover. Det har vist sig meget arbejdskrævende at ajourføre diplomlægernes e-mails, adresser og telefonnumre.

Er diplomets varighed overskredet med 1-6 måneder, kræves 50 CME-point for at generhverve det.

Er diplomets varighed overskredet med 7-12 måneder kræves 50+10 CME-point.

For hvert påbegyndt år overskredet kræves 10 CME-point mere op til 5 år eller +50 CME-point.

Alternativt kan ansøgeren indstille sig til eksamen i idrætsmedicin. I så fald kræves ikke Trin 1+2 eller fokuseret ophold/logbog. Hvis bestået kan ansøgeren betegne sig ”Eksamineret Diplomlæge i Idrætsmedicin”.

Mistet diplomstatus 6-10 år siden
Ansøgeren kan indstille sig til eksamen i idrætsmedicin. I så fald kræves ikke Trin 1+2 eller fokuseret ophold/logbog. Hvis bestået kan ansøgeren betegne sig ”Eksamineret Diplomlæge i Idrætsmedicin”.

Dokumentation
Dokumentation for de pointgivende aktiviteter til recertificering påhviler det ansøgeren selv at fremsende, gerne elektronisk. Send ingen originaler. Det er tilstrækkeligt at fremsende kopier af kursusbeviser.

Det kan anbefales at gemme originalerne et sikkert sted evt. digitalt. Alt for ofte har ansøgere forlagt originalerne og forventer, at diplomudvalget fremskaffer dem, men udvalget har ingen mulighed for at bistå med denne service.

Ligeledes er det ikke nok at sende et CV, udvalget skal se en kopi af beviset, respektive et resume af den pointgivende artikel eller attestation for en ansættelse som klublæge. Det er desværre ikke uset, at ansøgerens hukommelse ikke er fyldestgørende. Således er det ikke ualmindeligt, at ansøgeren anfører at have været på en DIMS- årskongres alle 3 dage, mens en kontrol viser deltagelse bare en dag. Deltagelsens årstal hører heller ikke til hukommelsens spidskompetence.

Indtil 2018 har udvalget haft adgang til deltagerlister for årskongresserne. Det tillader den nye datalov ikke længere.

Derfor dokumentation, tak.

Husk at udfylde rubrikken med personlige oplysninger på ansøgningsskemaet.

1. april 2021, Diplomudvalget