colourbox13228474

MANUAL FOR DIPLOMORDNINGEN I IDRÆTSMEDICIN UNDER DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Baggrund

I mange år har det fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs side været et ønske at etablere en formaliseret idrætsmedicinsk uddannelse. I forbindelse med Speciallægekommisionens forslag til fremtidige specialestruktur er det blevet klart, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at forestille sig idrætsmedicin vil blive anerkendt som et selvstændigt speciale i Danmark. Bestyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde planer for en diplomanerkendelse. Det er meningen med diplomuddannelsen at etablere en egentlig basisuddannelse og give mulighed for en frivillig registrering af efteruddannelse (CME). En sådan frivillig registrering vil kunne bruges ved ansættelser i idrætsmedicinsk relevante stillinger. Det er også håbet med dette tiltag at kunne motivere for efteruddannelse. Det er bestyrelsens holdning at registreringen skal foregå frivilligt og ikke som en foranstaltning til at gennemtvinge efteruddannelse.

Organisering

DIMS´s bestyrelse nedsætter et diplomuddannelseudvalg bestående af 3 medlemmer fra bestyrelsen og 1 fra uddannelsesudvalget der samtidig fungerer som formand for udvalget.

Udvalget godkender alle ansøgninger om Diplom klassifikation udfra indsendt dokumentation (kopi af kursusbeviser mm.). Som udgangspunkt godtages kun CME point opnået ved kurser der er godkendt og pointsat i DIMS uddannelsesudvalg, men ved ansøgninger hvor alternative kurser indgår vurderes de af Diplomudvalget.

Om CME-pointgivningen

CME-pointgivningen til diplomstatus i DIMS er ikke identisk med f. eks. Dansk Ortopædisk Selskab (1), da den tjener et andet formål, nemlig opnåelsen af diplomstatus. Der er dog ingen tvivl om, at visse points opnået via DIMS også kan tjene til opnåelse af points i andet regi og visa versa. Der er derimod ingen garanti for en pointmæssig egalitet mellem disse to formål.

Krav til opnåelse af diplomklassifikation (CME)

 • Medlemskab af DIMS.
 • Sundhedsstyrelsens B-autorisation som læge (ret til selvstændigt virke som læge).
 • 100 CME-points (Continuing Medical Education).
 • De 80 points skal opnås ved:
  Gennemført DIMS Trin 1 (40 CME-points) og Trin 2 kursus (40 CME-points) i nævnte rækkefølge.
  DIMS Trin 1 kurset kan eventuelt erstattes af kurser med et tilsvarende indhold, der er godkendt, certificeret og pointvurderet af DIMS uddannelsesudvalg/diplomudvalg.
  DIMS Trin 2 kurset er obligatorisk.
  Begge kurser afsluttes med tentamen.
 • Udfyldt logbog i forbindelse med 5-dages fokuseret ophold i idrætsmedicin på en af landets idrætsklinikker (læs mere om logbogen HER).
 • Eksamen i idrætsmedicin i DIMS-regi.
 • De sidste 20 CME-points opnås ved indhentning af suppleringspoint (se listen under ”Krav til vedligeholdelse af Diplomklassification”. (indtil november 2014: 20 tillægspoints skal indhentes).
 • Diplomklassifikation tildeles for en 5-årig periode, og giver ret til at betegne sig som ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin”.

Eksamen i idrætsmedicin

Eksamen afholdes hvert 2. år (samme år som trin 2) og består af en skriftlig og en mundlig del, som begge skal bestås.

Den skriftlige eksamen består af 40 multiple choice spørgsmål med krav om beståelse på 80%.

Den mundtlige del består af en case med figurant eller patient, hvor eksaminanden skal demonstrere evne til focuseret anamnese, undersøgelsesteknikker, forslag til videreudredning og behandling.
Herudover et teoretisk tillægsspørgsmål.

Såfremt delelementet mundtlig eksamen ikke bestås, arrangeres en reeksamen indenfor et passende tidsrum.

Bestås den skriftlige deleksamen ikke, vil næste mulighed for at erhverve sig eksamen i idrætsmedicin være ved næste eksamensdato. Den reeksaminerede med ikke-bestået skriftlig deleksamen skal eksamineres og bestå begge delelementer 2 år senere.

Krav til vedligeholdelse af diplomklassifikation (CME)

 • Medlemskab af DIMS.
 • Erhvervelse af 50 CME-points indenfor de sidste 5 år, som kan opnås ved følgende aktiviteter:
 • 6 måneders fuldtidsansættelse eller tilsvarende længde ansættelsesforhold på idrætsmedicinsk afdeling eller klinik (10 points).
 • Deltagelse i DIMS Idrætsmedicinsk Årskongres (10 points pr. årskongres)
 • Publicerede videnskabelige artikler indenfor idrætsmedicin (10 points pr. artikel)
 • Arrangør af eller undervisning på idrætsmedicinske kurser eller kongresser (10 points pr. aktivitet).
 • Deltagelse i internationale idrætsmedicinske kongresser (10 points pr. kongres)
 • Deltagelse i godkendte idrætsmedicinske kurser eller symposier (10 points pr. aktivitet).
 • Anden idrætsmedicinsk relevant aktivitet (5-10 points pr. aktivitet), f. eks. 10 dages praktikophold på en idrætsklinik (10 points).
 • Praktisk erfaring som klublæge, forbundslæge, Team Danmark-læge eller tilknytning til idrætsklinik (minimum 1 time pr. uge i mindst 1 år, og gyldig dokumentation fra klub/forbund/klinik) (10 points i alt)

DIMS årskongresser kræver ingen dokumentation. DIMS-kurser kræver fra 2013 ingen dokumentation.

Videnskabelige artikler vedlægges som resumé. Posters anerkendes sædvanligvis ikke, men kan dog vurderes af uddannelsesudvalg/diplomudvalg.
Ikke-forudgodkendte kurser eller aktiviteter vurderes af diplomudvalget på baggrund af vedlagt aktivitetsbeskrivelse eller -plan. Kursusbevis skal medfølge.Klublæge mm. giver en vis erfaring, men er ikke egentlig efteruddannelse, derfor kun 10 points af de 50 krævede, efter mindst 1 års virke.

Ansøgning om fornyelse af diplom vedlægges attestation for de CME-pointgivende aktiviteter.

Indtil DIMS begynder at registrere alle egne kurser elektronisk, skal også beviser for gennemgåede DIMS-aktiviteter vedlægges. Disse indrapporteringer kan ske fortløbende.

For lægelige kurser udenfor DIMS-regi vedlægges attestation herfor (2). For kurser, der ikke er velkendte for og anerkendte af diplomudvalget, skal der samtidig foreligge en kursusbeskrivelse, så det kan vurderes i forhold til CME-pointgivningen. Kursusprogrammet skal således ledsages af en beskrivelse af hensigten med aktiviteten, målgruppen, organisation, interessekonflikter, kommercielle hensyn, kvalitetssikring og evaluering af aktiviteten.

For lægelige aktiviteter, som også er CME-pointgivende, f. eks. klublæge, forbundslæge, stævnelæge eller tilsvarende, vedlægges attestation fra den organisation, arbejdet er udført for. Der skelnes ikke mellem lønnet eller frivilligt ulønnet arbejde.

Skema til diplomansøgning Ansøgningsskemaet sendes med dokumentation til: DIMS´s diplomudvalg v/ Jan Rømer, Karensmindevej 11, 8260 Viby J, eller pr. e-mail til jromer@dadlnet.dk

Fremtidsplaner

Det er planen på længere sigt, at medlemmerne skal kunne indsende oplysninger løbende og elektronisk om pointgivende aktiviteter med henblik på at få dem vurderet og opdateret.

Det bør være muligt for den enkelte at have adgang til at se sin egen konto.

Diplomudvalget fører tilsyn med diplomstatus

En gang årligt skal diplomudvalget kontrollere diplomlægernes konti og sende varsko til diplomlæger, som er ved at nærme sig udløbet af diplomets varighed.
Det vil være passende at sende et varsko 1 år før diplomet udløber og igen når diplomet udløber.

Denne procedure påhviler det formanden for diplomudvalget at iværksætte.

 • CME-pointgivningen er oprindelig bl.a. nedfældet i ”UEMS charter for CME” fra 1994. Ifølge denne bør ortopædkirurgiske specialister opnå 150 points pr. 3 år.
 • Der har indtil nu været praksis for, at Lægeforeningens ekstremitetskurser (skulder, hofte, knæ, fodled) sidestilles med Trin 1, også med hensyn til CME-points. De 3 kursers kursusbeskrivelse dækker dog vistnok ikke totalt DIMS. Trin 1, og ansøgeren må derfor fra 2015 dokumentere et sammenfald med DIMS´s Trin 1 for at få det godkendt.