colourbox13228474

MANUAL FOR DIPLOMORDNINGEN I IDRÆTSMEDICIN UNDER DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Baggrund

Diplomuddannelsen har været etableret siden 2003 og er en frivillig registrering af efteruddannelse, ”continuing medical education” (CME).

Organisering

DIMS´ bestyrelse nedsætter et Diplom-Uddannelsesudvalg (DU) bestående af 3 medlemmer, DIMS´ forperson, forpersonen for uddannelsesudvalget (UU) samt et tredje medlem. Dette udvalg vælger selv sin forperson.
Udvalget godkender alle ansøgninger om diplomklassifikation ud fra indsendt dokumentation. Som udgangspunkt godtages kun CME point opnået ved kurser, der er godkendt og pointsat i DIMS’ uddannelsesudvalg, men ved ansøgninger, hvor alternative kurser indgår, vurderes det faglige indhold af Diplomudvalget og pointsættes herefter af UU og DU.
Ukomplicerede sager behandles af forpersonen for Diplomudvalget og godkendes af DIMS´ forperson, mens tvivlssager behandles i DU.

Om CME-pointgivningen

CME-pointgivningen til diplomstatus i DIMS er ikke identisk med fx Dansk Ortopædisk Selskab[1], da den tjener et andet formål, nemlig opnåelsen af diplomstatus. Der er dog ingen tvivl om, at visse point opnået via DIMS også kan tjene til opnåelse af points i andet regi og visa versa. Der er derimod ingen garanti for en pointmæssig egalitet mellem disse to formål.

[1] CME-pointgivningen er oprindelig bl.a. nedfældet i ”UEMS charter for CME” fra 1994. Ifølge denne bør ortopædkirurgiske specialister opnå 150 points pr. 3 år.

Krav til opnåelse af diplomstatus

 • Medlemskab af DIMS og Sundhedsstyrelsens B-autorisation som læge (ret til selvstændigt virke som læge).
 • Gennemført DIMS Trin 1, Trin 2 og Traumekursus.
  DIMS Trin 1 kurset kan eventuelt erstattes af kurser med et tilsvarende indhold, der er godkendt, certificeret og pointvurderet af DIMS uddannelsesudvalg/diplomudvalg.
  DIMS Trin 2 og Traumekurset er obligatoriske.
  Gennemførte Trin 1 og 2 kurser giver adgang til at indstille sig til eksamen i idrætsmedicin.
  Traumekurset er obligatorisk og skal være gennemført for at indstille sig til diplomlæge, men er ikke et krav for at gå til eksamen (gældende fra 2024).
 • Fem dages fokuseret ophold i idrætsmedicin med logbog. Logbogen skal sikre, at ansøgeren har demonstreret viden og færdighed om undersøgelse af skulder, hofte, knæ og fodled/fod og forslag til diagnose og behandling.
 • Ansættelse ved en idrætsmedicinsk klinik i mindst 1 måned kan erstatte det fokuserede ophold. Logbog skal dog føres på samme måde.
 • Eksamen i idrætsmedicin i DIMS-regi skal bestås for at opnå diplomstatus.
 • Diplomstatus tildeles for en 5-årig periode og giver ret til at betegne sig som ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin”.

Eksamen i idrætsmedicin

Eksamen afholdes hvert år og består af en skriftlig og en mundtlig del, som begge skal bestås. Eksaminanden opnår herved status som ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin” og modtager som bevis herpå et diplom, som er gyldigt i 5 år.

Den skriftlige eksamen består af 40 multiple choice spørgsmål med krav om beståelse på 80%.
Den mundtlige del består af en case med figurant eller patient, hvor eksaminanden skal demonstrere evne til fokuseret anamnese, undersøgelsesteknikker, forslag til videreudredning og behandling.
Herudover et teoretisk tillægsspørgsmål. For at bestå eksamen skal alle delelementer bestås.

Hver deleksamen skal bestås selvstændigt for at erhverve sig status som ”eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin.”
Bestås den skriftlige eller mundtlige deleksamen ikke, skal denne bestås inden for 5 år for at kunne erhverve sig status som eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin. Hvis > 5 år skal begge deleksamener bestås selvstændigt igen.

Krav til re-certificering af diplomstatus

– Medlemskab af DIMS.

– Erhvervelse af 50 CME-point indenfor de sidste 5 år.

Disse kan opnås ved følgende aktiviteter:

 • 6 måneders fuldtidsansættelse på idrætsmedicinsk afdeling eller klinik (20 point, der kan maksimalt opnås 20 point).
 • Deltagelse i DIMS Idrætsmedicinsk årskongres (10 point pr. årskongres). Fra 2023 kræves det at indsendelse af diplom for kongresdeltagelse.
 • Publicerede videnskabelige artikler indenfor idrætsmedicin (5-10 point pr. artikel).
 • Arrangør af eller undervisning på idrætsmedicinske kurser eller kongresser (10 point pr. aktivitet).
 • Deltagelse i internationale idrætsmedicinske kongresser (10 points pr. kongres).
 • Deltagelse i godkendte idrætsmedicinske kurser eller symposier (10 points pr. aktivitet).
 • Deltagelse i en selvstyrende idrætsmedicinsk studiegruppe. Gruppen skal være anerkendt af DIMS og skal føre protokol over deltagernes fremmøde samt referat af undervisningens indhold. Deltagelse i 5 møder giver typisk 10 points.
 • Anden idrætsmedicinsk relevant aktivitet (5-10 points pr. aktivitet), fx 10 dages praktikophold på en idrætsklinik (10 points).
 • Praktisk erfaring som klublæge, forbundslæge, Team Danmark-læge eller tilknytning til idrætsklinik (minimum 1 time pr. uge i mindst 1 år og gyldig dokumentation fra klub/forbund/klinik) (10 points i alt, ikke pr. år).

Ikke-forud godkendte kurser eller aktiviteter vurderes af Diplomudvalget på baggrund af vedlagt aktivitetsbeskrivelse eller -plan. Kursusbevis skal medfølge.

Videnskabelige artikler vedlægges som resumé. Posters anerkendes sædvanligvis ikke, men kan dog vurderes af uddannelsesudvalg/diplomudvalg.

At være klublæge m.m. giver en vis erfaring, men er ikke egentlig efteruddannelse og giver derfor kun 10 points af de 50 krævede, og kun efter mindst 1 års virke.

Ansøgning om fornyelse af diplom vedlægges attestation for de CME-pointgivende aktiviteter.

Registrering af point og dokumentation for pointgivende aktiviteter
DIMS-medlemmer får tildelt adgang til egen ”diplomlæge-mappe”, hvor medlemmet selv kan uploade sine beviser og dokumentation løbende. Denne adgang erhverves gennem kontakt til sekretariatet.

Det påhviler det enkelte DIMS-medlem selv at uploade al dokumentation og kursusbeviser, såvel både DIMS-afholdte og andre aktiviteter.

For idrætslægelige kurser udenfor DIMS-regi vedlægges attestation herfor [1]. For kurser, der ikke er velkendte for og anerkendte af Diplomudvalget, skal der samtidig foreligge en kursusbeskrivelse, så det kan vurderes i forhold til CME pointgivning.
Kursusprogrammet skal ledsages af en beskrivelse af hensigten med aktiviteten, målgruppen, organisation, interessekonflikter, kommercielle hensyn, kvalitetssikring og evaluering af aktiviteten.
For idrætslægelige aktiviteter, som også er CME – pointgivende, fx klublæge, forbundslæge, stævnelæge eller tilsvarende, vedlægges attestation fra den organisation, arbejdet er udført for. Der skelnes ikke mellem lønnet eller frivilligt ulønnet arbejde.

Hvis kravene til re-certificering ikke opfyldes inden for 6 måneder fra udløb af diplomstatus, mistes diplomanerkendelsen og dermed retten til at betegne sig som ”Diplomlæge i idrætsmedicin”, respektive ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin”.

Diplomudvalget i DIMS udsender varsel 6 måneder før udløb af diplomlægestatus.

[1] Der har indtil nu været praksis for, at Lægeforeningens ekstremitetskurser (skulder, hofte, knæ, fodled) sidestilles med Trin 1 også med hensyn til CME-points. De 3 kursers kursusbeskrivelse dækker dog vistnok ikke totalt DIMS´ Trin 1, og ansøgeren må derfor fra 2015 dokumentere et sammenfald med DIMS´s Trin 1 for at få det godkendt.

Krav til re-certificering efter tab af diplomlægestatus for mindre end 5 år siden:

Diplomstatus kan generhverves inden for fem år fra status er udløbet, hvis:

 1. Enten indhentes 50 CME-point samt yderligere 10 CME-points for hver påbegyndt år uden diplomstatus. Således skal der maksimalt indhentes 100 CME-point. Hermed opnås retten til igen at betegne sig ”Diplomlæge i idrætsmedicin” – respektive – ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin” alt efter den tidligere status.
 2. Eller den tidligere diplomlæge kan i stedet indstille sig til eksamen. Består ansøgeren denne, får man ret til at betegne sig ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin”.

Krav til re-certificering efter tab af diplomlægestatus for mere end 5 år siden:

Hvis diplomet er mistet for mere end 5 år siden og ønskes generhvervet, kræves på ny bestået eksamen, men ikke Trin-kurser og intet fokuseret ophold med logbog.

Herved erhverves/generhverves status som ”Eksamineret diplomlæge i idrætsmedicin”.

COVID-19 dispensation
Der kan søges om dispensation til at få et ekstra år til at optjene CME-point, hvis man ikke har haft mulighed for at optjene point pga. manglende kongres- og kursusafholdelse i forbindelse med Covid-19-nedlukning i 2020/21 og manglende afvikling af Sportskongressen i 2021 og 2022. Der kan maksimalt søges dispensation for 2 år.

Ansøgningsskemaer sendes eller uploades (kontakt sekretariatet for adgang) med dokumentation til DIMS’ diplomudvalg Husk at udfylde rubrikken med personlige oplysninger på ansøgningsskemaet:

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
v/ sekretær Trine Stefanski

Bispebjerg Hospital
Att. Institut for Idrætsmedicin,Indgang 8
Nielsine Nielsens Vej 11
2400 København NV

Disse regler er godkendt af DIMS´ bestyrelse d.11. maj 2023, og skal revurderes
– hvert 2. år,
– hvis Diplomudvalgets sammensætning ændres, eller
– efter behov.

På vegne af diplom-uddannelsesudvalget

UU forkvinde: Julie Paaske Rydahl
Formand DIMS bestyrelse: Niels Christian Kaldau
DU-medlem: Trine Stefanski