KOMMISSORIUM FOR UDDANNELSESUDVALGET

I medfør af Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs vedtægter, § 8, stk. 1, nedsættes et stående uddannelsesudvalg, hvis kommissorium fastlægges af bestyrelsen.

§ 1 UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Udvalget består af 6-8 medlemmer og bør tilstræbes bredt fagligt sammensat, således at det dækker fagområderne ortopædkirurgi, reumatologi, almen medicin og fysioterapi.

Stk. 2 Formanden vælges direkte på generalforsamlingen til både formand for uddannelsesudvalget og medlem af bestyrelsen, jvf. vedtægternes § 7.

Stk. 3 Af udvalgets medlemmer skal
a) mindst et medlem være læge under uddannelse (ikke-speciallæge),
b) mindst et medlem være valgt af og blandt de ekstraordinære medlemmer.

§ 2 OPGAVER

Stk. 1 Udvalgets opgaver er
a) at udvikle den idrætsmedicinske uddannelse på alle niveauer,
b) at koordinere og organisere den teoretiske del af uddannelsen under hensyntagen til de enkelte medlemmers uddannelsesmæssige og sociale/økonomiske status,
c) at rådgive bestyrelsen i uddannelsesspørgsmål,
d) at stimulere andre faglige organisationer (lægelige og fysioterapeutiske), individuelle medlemmer eller grupper til uddannelse inden for området.

§ 3 ARBEJDSOMRÅDER

a) At koordinere og godkende det samlede kursustilbud i selskabets regi.
b) At planlægge og afholde trinkurserne .

 1. c) At planlægge og afholde eksamen for opnåelse af diplomlæge status.
 2. d) At udarbejde retningslinier for afholdelse af kurser og møder og løbende revidere disse.
 3. e) At arrangere eller uddelegere arrangementet af nye teoretiske kurser.
  .
  f) At koordinere og informere i et samarbejde med de øvrige skandinaviske idrætsmedicinske selskaber omkring de fællesskandinaviske uddannelses-aktiviteter.
  g) At yde rådgivning til individuelle medlemmer eller grupper ved kursus- eller mødearrangementer i idrætsmedicin.

  4 ARBEJDSBETINGELSER

  Stk. 1 Udvalget udarbejder årligt budget og regnskab for udvalgets virksomhed samt de af selskabet initierede kurser, som skal godkendes af bestyrelsen inden budgetåret.

  Stk. 2 Udvalget har kompetence til at godkende eller afvise de enkelte ansøgte kursers og møders indhold, gennemførelse og økonomi. Arrangører af kurser, der er godkendt af DIMS, har det endelige faglige og økonomiske ansvar.

  Stk. 3 Udvalget skal fremlægge rapport over de årlige uddannelsesplaner og evalueringen af disse til godkendelse i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

  Stk. 4 Kontakt til andre organisationer (både faglige og ikke-faglige) i uddannelsesspørgsmål foregår gennem bestyrelsen efter høring i udvalget.

  * * *

  Godkendt på ordinær generalforsamling i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab den 25. november 1994 og ændret på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2000, samt ved ordinær generalforsamling 12. marts 2004 og 5. februar 2021.