Kære DIMS medlem

Generalforsamling 2021

Fredag d. 5. februar afholdt vi generalforsamling i DIMS. I år foregik det det grundet Covid-19 restriktionerne virtuelt via zoom. Generalforsamlingen forløb uden tekniske problemer og var generelt en succes om end vi håber at kunne afholde en ’normal’ generalforsamling fra næste år. Stor tak til alle der tog sig tid til at deltage!

Jonathan Vela og Simon Døssing valgte at træde ud af DIMS bestyrelse. Ind er i stedet kommet Jón Clementsen (som formand for UU & bestyrelsesmedlem i DIMS) og Ellen Hamborg. Begge blev valgt for 2 år.

Også i uddannelsesudvalget var der ændringer. Rasmus Oscar og Tue Smith udtrådte efter 6 år da de ikke kunne genvælges mens Simon Laust ikke ønskede genvalg. Ind er i stedet kommet Mia Kjærsgaard Skousen, som også er valgt for 2 år.

DIMS ønsker at takke de afgående medlemmer for en stor arbejdsindsats og ønsker samtidigt at byde de nye bestyrelses- / uddannelsesudvalgsmedlemmer velkommen.

Journalføring i idrætsklubber ved stævner og lignende – Løsning på STPS problemet

Tidligere har DIMS rejst en kritik til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) ift. det foreslåede journalansvar ved sportslige begivenheder. Denne kritik er blevet taget til efterretning og STPS har nu sendt en ændret bekendtgørelse i høring, hvor vi fritages fra journalansvaret ved sportslige begivenheder. Et uddrag af ”Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)” kan læses nedenfor:

Journalføringspligt og -ansvar  

  • 5. Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundheds person og personer, der handler på disses ansvar, jf. sundhedsloven § 6, når disse som led i udførelsen af sundhedsmæssig virksomhed foretager behand ling af en patient, jf. § 1. 

Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson har dog ikke pligt til at sikre, at perso ner, der handler på dennes ansvar, journalfører den udførte sundhedsfaglige virksomhed. 

Stk. 3. Ledelsen på et behandlingssted har ansvaret for at sikre, at perso nale, som handler på ansvar af en autoriseret sundhedsperson, har de fornødne kompetencer og er tilstrækkeligt instrueret i at føre journal over den udførte sundhedsfaglige virksomhed. 

  • 6. Enhver, der har journalføringspligt, jf. § 5, er ansvarlig for indholdet af sine optegnelser i patientjournalen. 
  • 7. Der skal føres patientjournal ved enhver patientbehandling, jf. § 1, stk.  1, uanset hvor behandlingen foretages, jf. dog § 8. 

Stk. 2. Pligten til at føre patientjournal gælder også i de tilfælde, hvor behandlingen sker som led i forskning. 

  • 8. Pligten til at føre patientjournal gælder ikke i de tilfælde, hvor en autoriseret sundhedsperson som tilfældigt tilstedeværende yder førstehjælp. Stk. 2. Førstehjælp i form af sundhedsfaglig behandling, som udføres af autoriserede sundhedspersoner i idrætsklubber, festivaler, landsstævner, spejder lejre, sportslige begivenheder og lignende, skal ikke journalføres, hvis der alene er tale om afhjælpning af en ukompliceret tilstand, eller hvis der er tale om foreløbig hjælp, og behandlingen overtages af præhospitalt personale eller patienten henvises til sygehus, vagtlæge, egen læge eller tandlæge. 

Tidsskrifter

Vi har tidligere annonceret DIMS’ aftale med Ortopaedic Journal of Sports Medicine (SAGE Publishing) hvor vi fået tilbudt en rabat-aftale på 33% på det nystartede videotidsskrift ’Video Journal of Sports Medicine’ (VJSM). VJSM fokusere på videobaseret undervisning og læring indenfor operationsteknikker, rehabilitering, undersøgelsesteknik m.v. I modsætning til uredigerede videoplatforme som fx YouTube, er VJSM et peer-reviewed tidsskrift, og hver artikel vil være fuldt citérbar og søgbar med en offentliggjort DOI. Tidsskriftets første issue er netop udgivet og kan findes her.

Kommende aktiviteter: 

DIMS kurser / Årskongres:

  • Scandinavian Sports Medicine Congress / SportsKongres 3.-5. Februar 2022

Øvrige kurser / tilbud:

Rabataftaler:

ARCA (tidligere Crossfit Copenhagen): 369 kr./md i stedet for 469 kr./md. 

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du sende en mail til kontor@arca.dk, hvor du skriver at du er DIMS-medlem og vedhæfte et screendump af dette nyhedsbrev eller anden dokumentation for dit DIMS-medlemskab. 

Sportmaster:  15% rabat på alle i forvejen ikke-nedsatte varer i Sportmaster på Østerbro (København) og Sportmaster i Bruuns Galleri (Århus). 

For at opnå rabatten skal du blot oplyse ved kassen, at du er DIMS-medlem” 


OJSM:
Link til gratis adgang til Orthopedic Journal of Sports Medicine findes her.


VJSM:
33% rabataftale som DIMS medlem – link

For yderligere information se vores hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

Eller vores Facebook gruppe: “Dansk Idrætsmedicinsk Selskab”

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DIMS