colourbox13228474

Ved idrætsmedicin forstås i denne sammenhæng udøvelse af sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med konkurrence- og motionsidræt, dels i form af rådgivning og forebyggelse af sygdom og skader, dels i form af behandling.

Reglerne gælder for alle ordinære såvel som ekstraordinære medlemmer af Dansk Idræts-medicinsk Selskab.

De til enhver tid gældende regler for udøvelse af sundhedsfaglig virksomhed gælder også for udøvelse af idrætsmedicinsk virksomhed. Af særlig betydning er:

 • At sikre idrætsudøverens helbred,
 • aldrig at skade,
 • aldrig at gøre sin autoritet gældende på en sådan måde, at individets ret til at bestemme over sig selv krænkes.

For medlemmer af selskabet gælder herudover særligt:

 • Det medlem, som regelmæssigt behandler eller rådgiver idrætsudøvere, skal have særlig indsigt i idrætsmedicin.
 • Ud over den sundhedsfaglige indsigt må der også kræves indsigt i de specielle fysiske og psykiske krav til idrætsudøvere samt indsigt i de sociale relationer, hvori idræt udøves.
 • Selskabets medlemmer bør være særligt opmærksomme på de interessemodsætninger, der kan forekomme mellem holdledelse og en idrætsudøver, og på de loyalitetskonflikter, som kan opstå.
 • I tilfælde, hvor idrætsudøveren er et barn eller en teenager, må der tages hensyn til de særlige risici, som idrætsudøvelse kan medføre for en person, som endnu ikke er fysisk og psykisk færdigudviklet.

Selskabets medlemmer skal medvirke til at udbrede viden om de særlige forhold, som gælder ved træning af og konkurrencer for børn og unge. Det er vigtigt, at denne viden også kommer ud til forældre og trænere.

Selskabets medlemmer skal medvirke til at udbrede viden om de særlige forhold vedrørende træning af ældre idrætsudøvere.

 • Selskabets medlemmer skal på enhver måde modarbejde anvendelse af metoder, som ikke er i overensstemmelse med lægelig etik og erfaring.
 • Det er således uforeneligt med idrætsmedicinsk etik at medvirke til doping i enhver form. Selskabets medlemmer må heller ikke medvirke til at tilsløre smerte, således at en idrætsudøver kan genoptage sin idræt, hvis dette medfører risiko for, at en skade forværres.
 • Hvis et medlem udøver sin virksomhed inden for idrætsgrene med særligt store risici, stilles der særlige etiske krav. Risikoen skal søges elimineret ved at påvirke såvel idrætsudøveren som de øvrige ansvarlige.
 • En absolut forudsætning for et medlems idrætsmedicinske virksomhed er, at hans eller hendes autoritet som medicinsk ekspert til enhver tid ubetinget respekteres.
 • De bestemmelser og krav, som findes vedrørende journaler inden for sundheds- og sygehusvæsenet, skal også følges i forbindelse med idrætsmedicinsk virksomhed, ligesom også reglerne omkring henvisning og tilbagemelding mellem forskellige sundhedsinstanser skal følges.
 • På baggrund af offentlighedens og massemediernes interesse i information om f.eks. skader hos eliteidrætsudøvere bør man – for at undgå udbredelse af urigtige oplysninger – i sådanne tilfælde sammen med idrætsudøveren afgøre hvilke oplysninger, der kan gives.