colourbox13228474

§ 1 NAVN

Selskabets navn er ”Dansk Idrætsmedicinsk Selskab” (DIMS). Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab og Fédération Internationale de Médecine du Sport (FIMS).

§ 2 HJEMSTED

Selskabets hjemsted er selskabets sekretærs civile ansættelsessted.

§ 3 KONTINGENT

Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer og medlemmer, der er fyldt 70 år, er kontingentfrie. Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest ved udgangen af juli kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4 FORMÅL

Selskabet er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

§ 5 ARBEJDSOMRÅDER

Stk. 1 Selskabets formål søges opfyldt blandt andet gennem kursus- og foredragsvirksomhed, udsendelse af periodiske meddelelser, samarbejde med Danmarks Idræts Forbund, dets specialforbund og klubber og gennem deltagelse i internationalt samarbejde med lignende udenlandske organisationer.

Stk. 2 Selskabet skal ligeledes tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ vedrørende læger, der lægefagligt virker eller ønsker at virke inden for idrætten.

Stk. 3 Selskabet samarbejder med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi om drift af den fælles blog ”Dansk Sportsmedicin” og afholdelse af den fælles kongres ”Scandinavian Sports Medicine Congress”.

§ 6 MEDLEMMER

Stk. 1 Selskabet optager følgende medlemskategorier:
a) Ordinære medlemmer
b) Ekstraordinære medlemmer
c) Æresmedlemmer

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er personer fra kategori a. Kategori b kan, jfr. § 7, stk. 1, vælge yderligere et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3 Selskabets formand skal være læge.

Stk. 4 Som ordinære medlemmer kan kun optages læger med dansk autorisation. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dispensere herfra.

Stk. 5 Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer med interesse for idrætsmedicin. En forudsætning er, at ansøgeren besidder en uddannelsesmæssig baggrund, som sikrer forståelse for det lægefaglige niveau, f.eks. cand.scient., fysioterapeut, idrætslærer og -træner.

Stk. 7 Ansøgning om optagelse indsendes til bestyrelsen bilagt oplysninger om og dokumentation for idrætsmedicinsk uddannelse/interesse.

Stk. 8 Bestyrelsen foretager den foreløbige godkendelse om optagelse, som forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Stk. 9 Medlemmer, der miskrediterer selskabet, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog skal den pågældende forinden have mulighed for at forklare sig over for bestyrelsen, og eksklusionen skal forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede skal have lejlighed til at fremlægge sin sag.

Stk. 10 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Forslag om æresmedlemskab kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 7 BESTYRELSEN

Stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer valgt for to år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling. De seks medlemmer vælges af og blandt de ordinære medlemmer, og et medlem vælges af og blandt de ekstraordinære medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen er sammensat således:
– En formand.
– Et bestyrelsesmedlem, der fungerer som formand for uddannelsesudvalget.
– Fire ordinære bestyrelsesmedlemmer.

– Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem, der vælges af og blandt de ekstraordinære medlemmer.
Formanden og formanden for uddannelsesudvalget vælges direkte af generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 3 Generalforsamlingen foretager desuden hvert år valg af en suppleant til bestyrelsen, valgt af og blandt de ordinære medlemmer, samt en suppleant til den ekstraordinære plads, valgt af og blandt de ekstraordinære medlemmer. Valg til revisor finder sted for to år ad gangen i ulige år; valg til revisorsuppleant finder sted hvert år. Ved posterne som revisor og revisorsuppleant har samtlige medlemmer stemmeret og er valgbare.

Stk. 4 Genvalg for yderligere to år kan finde sted to gange. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i seks år, kan almindeligvis kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, uanset eventuel tidligere funktionsperiode i bestyrelsen, vælges til formand for to år med mulighed for genvalg to gange.

Stk. 5 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kredit. Selskabet tegnes økonomisk af formand, næstformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 6 Selskabet tegnes over for offentligheden sædvanligvis af bestyrelsen.

§ 8 UDVALG

Stk. 1 Selskabet har et stående uddannelsesudvalg, hvis opgaver og sammensætning er anført i udvalgets kommissorium, der fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov og udpege medlemmer til eventuelle sådanne udvalg.

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 I hvert års første kvartal afholdes ordinær generalforsamling, undtaget er kalenderåret 2003. Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel, til samtlige medlemmer. Specificeret dagsorden indeholdende indkomne forslag, offentliggøres på hjemmesiden www.sportsmedicin.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen. Det tilstræbes, at generalforsamlingen alternerende afholdes øst og vest for Storebælt.

Stk. 2 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af nye medlemmer.
3) Formandens beretning.
4) Beretning fra uddannelsesudvalget.
5) Beretning fra eventuelle andre udvalg.
6) Forelæggelse af revideret regnskab.
7) Fastsættelse af næste års kontingent.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Valg:
a) Valg til bestyrelsen.
b) Valg til uddannelsesudvalget.
c) Valg af revisor/revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Stk. 3 Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslagsret har samtlige medlemmer. Såfremt der ikke ved indstillingsfristens udløb foreligger forslag til valg, kan forslag fremsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5 Såfremt sådanne beslutninger omfatter sager, der efter bestyrelsens skøn har væsentlig indflydelse på selskabets almindelige virke, skal mindst halvdelen af de tilstedeværende ordinære medlemmer stemme derfor.

Stk. 6 Der kan stemmes ved fuldmagt, men det enkelte medlem kan dog højst repræsentere yderligere ét andet medlem ved fuldmagt.

Stk. 7 Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst tre medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten skønner det.

Stk. 8 Vedtægtsændringer kan vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de tilstedeværende ordinære medlemmer.

Stk. 9 For så vidt angår selskabets eventuelle opløsning, har ligeledes kun de ordinære medlemmer stemmeret.

Stk. 10 Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst femten medlemmer fremsætter ønske derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst otte dages varsel til afholdelse senest en måned efter, at anmodning herom er fremsat.

§ 11 SELSKABETS OPLØSNING

Stk. 1 Selskabet kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 Anvendelse af eventuelle midler fra selskabet bestemmes af den opløsende generalforsamling. Lægeligt materiale overgives til Den almindelige danske Lægeforening.

* * *

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab den 6. december 1986 og ændret på ordinære generalforsamlinger den 19. november 1988, den 23. november 1990, den 22. november 1991, den 20. november 1992, den 25. november 1994, den 17. november 1995, den 29. november 1997, den 27. november 1998, den 22. november 2002, 12. marts 2004, 4. februar 2010 og 2. februar 2017.